Cultural Activities

Toi Toi Limited Edition: Gypsy Devils
Price: FREE - STRICTLY FOR TEENAGERS (13-19)
23rd Oct 2013
Il-Festa,Vetrina Taghna Maltin
Mill 25 sa 27 Ta Novembru - Fil-kumpless Mont...
25th Nov 2011
Celebrate Us
Celebrate Us - 12th May Band and Social Club
2nd Oct 2011
The Beland Music Festival
A Full Week of Free Musical activities at Mar...
15th May 2011
Fil-Hlewwa Ta Mejju
Festival Ta Fjuri Arti u Kultura
29th May 2011
Holy Week Activities
Activities being organised by members of the ...
7th Apr 2011
Latin Magic - Concert
Soc. Filar. Maria Mater Gratiae – Zabbar A.D....
15th May 2011
Ghaqda Socjo-Muzikali Anici - Qormi
Kuncert Vokali u Strumentali
22nd Jan 2011
Soc. Filar. Maria Mater Gratiae – Zabbar A.D. 1883
Tgħalim tal-mużika
13th Mar 2011
Festa Liturgika San Sebastjan 2011
Marc brijuz mis-Socjeta\' Filarmonika Pinto B...
20th Jan 2011
Spectacular Spectacular
Programm Muzikali mill-Banda San Girgor - Ker...
20th Feb 2011
MMG Christmas Concert
il-Banda Maria Mater Gratić ser ittella’ l-Ku...
30th Dec 2010
Purċissjoni tal-Bambin - Soc. Filar. Maria Mater Gratiae – Zabbar
Prucissjoni tradizzjonali tal-Banbin f\'Ħ...
24th Dec 2010
Wirja ta Mudelli ta Kappelli Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun
Fl-okkazjoni tal-festa liturġika ta’ l-I...
5th Dec 2010


Cultural Activities - Spectacular Spectacular - 20th Feb 2011

L-Ghaqda Muzikali San Girgor - Kercem ser tipprezenta kuncert kolossali ta' muzika varjata f'wiehed mit-Teatri ewlenin tal-Ewropa, it-Teatru Nazzjonali, Teatru Manoel fil-Belt Valletta. Dan il-Programm, li ser ikun taht il-Patrocinju esklussiv tal-President tar-Repubblika ta' Malta, l-Ecc. T. Dr. George Abela, ser jinzamm nhar il-Hadd, 20 ta' Frar, 2011.

Wara d-diversi inizjattivi li hadet l-amministrazzjoni tal-Ghaqda f'dawn l-ahhar snin, b'mod specjali dak li ghandu x'jaqsam mal-ezekuzzjoni ta' l-ahjar Programmi Muzikali fil-gzira t'Ghawdex, b'livell li jizboq kull aspettattiva, din id-darba l-Ghaqda dahlet ghal impenn minghajr precedenti. Il-Banda San Girgor sejra tkun l-ewwel Banda Ghawdxija li ser ittellgha Kuncert Muzikali fit-Teatru Nazzjonali, b'inizjattiva taghha stess.

Wara diversi diskussjonijiet gie deciz li l-Kuncert minnu nnifsu jkun tahlita shiha ta' diversi forom ta' l-Arti u b'hekk wiehed ikun jista japprezza kif diversi persuni, jesegwixxu arti varja perň joholqu rizultati unici. F'dan is-sens minbarra l-prestazzjoni muzikali impekkabli tal-Banda San Girgor li se tkun taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro. Mark Gauci, ser nassistu ghall-spettaklu ta' zfin, kant u korjografija. Ta' min isemmi illi din l-okkazjoni ser tiehu xejra internazzjonali permezz ta' zeffiena Taljani, solist Ingliz ta' fama internazzjonali li flimkien ma' kantanti Maltin u Ghawdxin joholqu armonija shiha u spettakolari.

Ghal din l-okkazjoni gie mistieden wiehed mill-aqwa ewfonisti fid-dinja tal-Muzika, Steven Mead, li ser ikun il-mistieden specjali tal-istess Ghaqda Muzikali San Girgor, grazzi ghat-thabrik tas-Surmast Gauci. Mead jippresta ruhu fl-aqwa ezekuzzjoni fuq is-sezzjoni tieghu u minn zmien ghal zmien jaghti kuncerti fuq livell internazzjonali.

Kuncert ta' din il-kwalitŕ huwa uniku fil-kuntest tieghu u zgur li jinzel ghasel ma' kull min ghandu ghal qalbu l-Arti b'mod generali, specjalment il-Muzika. Ghal aktar informazzjoni wiehed jistŕ jaccessa www.bandasangirgor.org jew www.teatrumanoel.com.mt.

Ghaqda Muzikali San Girgor
Pjazza Orvieto
Kercem - Ghawdex
Tel: 21566162
VO / 0402
Website: www.bandasangirgor.org