News and Events

Skema ghall-Finanzjament lill Kazini tal-Banda
il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Gvern Lo...
9th May 2017
Laqgha Generali Annwali
Il-Gimgha 30 ta\' Settembru 2016 saret il-laq...
1st Oct 2016
Seminar - Id-Delegat tal-Banda
Ir-rwol tad-delegat tal-Banda
5th Mar 2016
Festa Santa Ċeċilija
Ċelebrazzjoni tal-festa ta Santa Ċe...
29th Nov 2014
The Boston Boys
Percussion and Guitar Master Class / Concert ...
2nd Dec 2013
Il-perkussjonista famuż Peter Sadlo fit-Teatru Manoel
It-Teatru Manoel jippreżenta il-kunċ...
22nd Oct 2013
IL-UoM JUNIOR COLLEGE ORCHESTRA TIĊĊELEBRA
Il-University of Malta Junior College Orchest...
19th Sep 2013
Awguri lil Prim Ministru ta Malta
L-Ghaqda Kazini tal-Banda tibghat l-awgurju t...
13th Mar 2013
Cerimonja: It-Taghlim Muzikali taz-Zghazagh fil-Kazini tal-Banda
Cerimonja tal-gheluq tal-progett: It-Taghlim ...
18th Jan 2013
Festa Sta Ċecilja - 24 Nov 2012
Quddiesa fil-Konkatidral tal-Belt u marċ...
24th Nov 2012
Festa Sta Ċecilja - 12 Nov 2012
Għawdex - Quddiesa u Marċ Mill Band...
12th Nov 2012
Festa Sta Ċecilja - 4 Nov 2012
Kuncert Fit-Teatru Manoel Mill-Banda Mt. Carm...
4th Nov 2012
Laqgħa Ġenerali Statutorja - 1 Ott 2012
Laqgħa Generali
1st Oct 2012
Laqgħa Ġenerali - 21 Sett 2012
Laqgħa Ġenerali, fil-każin tal...
21st Sep 2012
Stqarrija
STQARRIJA B’REFERENZA GHAL ARTIKLU FIT-TORCA ...
23rd Apr 2012
Attività mill-Banda San Ġiljan fl-iskola primarja - Dun Ġużepp Xerri
Attivita gimgha tal-banda
3rd Apr 2012
Press Release
L-Orizzont
28th Feb 2012
Statut Aggornat
l-iStatut tal-Ghaqda Kazini Tal-Banda kif agg...
24th Feb 2012
Seminar tal-Ghaqda Kazini tal-Banda
IL-BANDA GHADHA L-GHAN EWLIENI TAL-KAZINI TAL...
29th Jan 2012
Attivitajiet mill Ghaqda Kazini tal-Banda.
Attivitajiet mill Ghaqda Kazini tal-Banda. Ja...
27th Jan 2012
Artiklu Mil-President Lawrence Farrugia
Dwar id-dokument tal-festi, fil-gazzetta In-N...
30th Dec 2011
Festa Sta Cecilja - Il-Belt Valletta
Festa Sta Cecilja Ccelebrata gewwa l-Belt Val...
19th Nov 2011
Festa Sta Cecilja - Kercem Ghawdex
Festa Sta Cecilja iccelebrata mill-Ghaqda Kaz...
6th Nov 2011
Seminar flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni
Seminar organizzat mill-Ghaqda Kazini tal-Ban...
18th Jul 2011
Radju Elenjani 95.8 FM
Muzika | Tgharif Mummercjali | Marci| Attivit...
7th Apr 2011
Pres Release March 2011
Press Release by Malta Band Club Association ...
23rd Mar 2011
Annual General Meeting
The annual general meeting was held at the of...
25th Feb 2011
L-ewwel konferenza reġjonali dwar metodi kif tattira allievi ġodda
Is-Sibt, 12 ta’ Frar 2011 Ċentru għ...
12th Feb 2011
Feast of St Cecilia
The organisation celebrates the feast of St C...
20th Nov 2010
Music Courses
Music courses being organised by the organisa...
17th Oct 2010


News and Events - Press Release - 28th Feb 2012

L-Editur

L-Orizzont

 

28 ta’ Frar 2012

 

Sinjur,

 

Wara l-publikazzjoni fil-gurnal tieghek ta’ artikolett dwar il-qbil li kien hemm mill-Ghaqda mal-Kurja dwar id-dokument tal-Festi, int mitlub li bl-istess prominenza tippubblika din l-istqarrija:

L-Ezekuttiv tal-Ghaqda Kazini tal-Banda jaghmel referenza ghal artikolett publikat fil-harga tal-gurnal l-Orizzont tas-Sibt 25 ta’ Frar 2012 dwar il-ftehim tal-Kurja mal-Ghaqda Kazini tal-Banda u jichad li l-ftehim ma’ kienx jirrifletti dak li wara sentejn ta’ tahditiet u wara hames laqghat generali u straordinarji kien approvat mid-delegati. Ma’ l-Ghaqdiet tan-Nar u l-Armar kien hemm biss klawsola wahda li kellha tkun diskussa mal-Kurja u kienet tittratta l-Kummissjoni Parrokkjali Festi Esterni u dak li gie deskritt fl-artiklu bhala ‘indhil’ gie regolat permezz tat-tielet klawsola tal-ftehim li tghid li  peress li ma’ kienx hemm qbil dwar il-KPFE, dak l-aspett ma jkunx jifforma parti mill-ftehim.

L-Ezekuttiv jichad li l-ftehim sar minn wara dahar xi hadd tant li fl-14 ta’ Dicembru kien infurmat l-Ezekuttiv u fl-istess jum intbaghatet cirkulari lill-Kazini bl-intenzjoni tal-Ghaqda li jkun iffirmat il-ftehim u sal-jum li fih sari l-ftehim, ma’ kien hemm ebda Kazin li b’xi mod esprima ruhu kuntrarju.

L-Ezekuttiv ghalhekk itenni l-appogg tieghu lill-Ufficcjali tal-Ghaqda, kif ghamel l-istess Kunsill fil-laqgha tieghu ta’ nhar il-Gimgha 24 ta’ Frar li ghadda meta estenda l-perjodu operattiv tal-istess Ezekuttiv b’sitt xhur ohra sakemm isiru aktar tahditiet mal-Kurja.

 

Salvino P. Zammit

PRO

 

Picture Gallery